Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Zontech Nederland BV

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, installatiewerkzaamheden en overeenkomsten met Zontech Nederland BV
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a Product: Zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete zonnesystemen.
b Leverancier: Zontech Nederland BV.
c Koper: een consument of een bedrijf dat een overeenkomst met Zontech Nederland BV heeft inzake de aankoop van een product en de eventuele installatie daarvan.
d Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zontech Nederland BV en de koper tot koop van het Product en de eventuele installatie daarvan.
1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2. Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Zontech Nederland BV zijn vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de koper het volledige bedrag van de aanbetalingsfactuur door Zontech Nederland BV is ontvangen en aanvaardt.
2.3 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Zontech Nederland BV , zijn voor risico van de Koper.

Artikel 3. Prijs
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de in de offerte van Zontech Nederland BV vermelde prijzen vast.
3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Zontech Nederland BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3.3 Ingeval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat Zontech Nederland BV kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
3.4 De prijs voor installatie van producten zoals opgenomen in de offerte is de prijs inclusief montagedelen en het bedrijfsvaardig opleveren van het product op het aangegeven adres en exclusief alle onvoorziene extra kosten.

Artikel 4. (af)Levering en eigendomsoverdracht
4.1 De (af)levering van het product geschiedt op het door de koper aan leverancier opgegeven adres en wel binnen maximaal 9 weken, te rekenen vanaf het moment waarop de overeenkomst tot stand komt, tenzij schriftelijk een langere termijn is overeengekomen.
4.2 Zontech Nederland BV zal de koper telefonisch of per e-mail benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van het Product en eventuele installatie.
4.3 De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.
4.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats bij de (af)levering en na volledige betaling.

Artikel 5. Betaling
5.1 Alle bedragen die Koper aan Zontech Nederland BV verschuldigd is op grond van de levering en installatie van het Product, brengt Zontech Nederland BV
aan Koper in rekening door middel van een deugdelijke factuur.
5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur te worden voldaan direct na (op)levering.
5.3 Zolang het volledige bedrag van onze factuur niet in zijn geheel op de rekening van Zontech Nederland BV is bijgeschreven blijft het volledige systeem eigendom van Zontech Nederland BV.
5.4 Wanneer koper in gebreke blijft en Zontech Nederland BV zich genoodzaakt ziet een herinnerings- c.q. aanmaningsfactuur te sturen, is Zontech Nederland BV gerechtigd een dagrente in rekening te brengen van 0,07% te rekenen vanaf de vervaldatum van de eerste factuur.

Artikel 6. Montage/ installatie
6.1 Het product wordt door koper zelf geïnstalleerd op/in de woning en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product in/op de woning door Zontech Nederland BV wordt uitgevoerd.
6.2 De koper is jegens Zontech Nederland BV verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a het personeel van Leverancier en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Zontech Nederland BV dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de koper heeft medegedeeld.
b de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
c de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
d alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/ installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
6.3 De koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst. 6.4 De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/ installatiewerkzaamheden van Zontech Nederland BV of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Zontech Nederland BV geen vertraging ondervindt, Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper Zontech Nederland BV hiervan tijdig in kennis te stellen
6.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.
6.6 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: – onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

Artikel 7. Garantie
7.1 Zontech Nederland BV garandeert de goede werking van het geleverde product.
7.2 Zontech Nederland BV garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het product voor een termijn van 10 jaar na oplevering worden verholpen, tenzij zij kan aantonen dat het gebrek geen gevolg is van het geleverde werk.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Zontech Nederland BV zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen.
8.2 De aansprakelijkheid van Zontech Nederland BV ten opzichte van koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Zontech Nederland BV overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.
8.3 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan Zontech Nederland BV enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.
8.4 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, aan Zontech Nederland BV te worden gemeld, tenzij de koper aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Slotbepalingen
10.1 Zontech Nederland BV heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.